Специалност

Управление на туризма

Пътешественикът вижда това, което е пред него. Туристът вижда това, което е дошъл да види. Гилбърт Честертърн

Знания и компетенции

Форма на обучение:
дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 75

Продължителност на обучение:
3 семестъра (18 месеца)

Старт на програмата: 2021/2022

Програма

Интердисциплинарна академична програма, с акцент върху устойчивия подход към отдиха и туризма, въздействието му върху околната среда и качеството на живот на хората. Характеризира се с широка академична база, основана на погледа в миналото, настоящето и бъдещето. Студентите се насърчават по време на обучението си да решават индивидуални казуси, да създават лични бизнес модели и да се възползват от възможностите на експертно консултиране по реални проекти.

75 ECTS кредити

Задължителни дисциплини

Стратегически мениджмънт на туристическата дейност

Публично-частно партньорство в туризма

Публично финансиране в туризма

Изследователски проект – I част

Управление на /локална/ туристическа дестинация

Иновации и управление на качеството в туризма

Организация и управление на МСП в туризма

Изследователски проект II част

Маркетинг на /локална/ туристическа дестинация

Разработване и управление на туристически проекти

Политика за опазване на околната среда в туризма

Магистърска теза

Избираеми дисциплини

Управление на договори и подизпълнители

Специализирани видове туризъм

Факултативни дисциплини

Корпоративна социална отговорност

Бизнес етика