Специалност

Данъци и данъчна администрация

Аз не плащам данъци. Аз позволявам на държавата да ги взима. Крис Рок

Профил на обучението

Форма на обучение:
задочна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредита: 75

Продължителност на обучение:
3 семестъра (1,5 години).

Старт на програмата: октомври 2022 год.

Програма

Това е програма, която подготвя специалисти с иновативно мислене и рационални подходи, съобразени със съвременното данъчно облагане на различните икономически субекти и дейности. В процеса на обучение се формират специализирани знания и практико-приложни компетенции за данъчния процес и административните процедури, свързани с него, данъчната система и нейната правната регулация, специфични данъчни режими, технологията и дигитализацията на процесите за контрол върху дейността на предприятията.

75 ECTS кредита

Изучавани дисциплини

Данъчно облагане на икономическите агенти

Валутен и митнически контрол

Данъчни процедури и администрация

Осигурителни схеми

Електронни системи в данъчната администрация

Данъчно право

Събиране на публични вземания

Конфликтност в данъчния контрол

Финансово управление и контрол в публичния сектор

Анализ на финансовите отчети

Вътрешен контрол

Професионална етика в счетоводството и одита

Корпоративна социална отговорност

Бизнес етика