Специалност

Бизнес, език, култура и корпоративно управление

Бих разменил всичките си технологии за един разговор със Сократ. Стив Джобс

Профил на обучението

Форма на обучение:
дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредита: 75

Продължителност на обучение:
3 семестъра (1,5 години).

Старт на програмата: октомври 2022 год.

Програма

Разработена в съответствие на съвременните предизвикателства на бизнес средата, програмата е интердисциплинарна, с фокус върху комуникативните умения, които дават възможност за водене на успешни преговори, консултации и съвместни дейности, базирани на добро познаване на културни, обществени, социални и икономически особености. Обучението осигурява цялостен компетентностен профил от знания и умения в областта на управлението на корпоративни структури в междукултурна среда.

75 ECTS кредита

Изучавани дисциплини

Международен бизнес и стратегии за развитие

Инвестиционен мениджмънт

Глобализация и икономическо развитие

Език, култура и междукултурни различия

Проекти и междукултурни различия

Предприемачество в междукултурна среда

Дигитална трансформация на бизнеса

Устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност

Магистърска теза

Бизнес среда и управление на фирмите в Близкия Изток

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

Бизнес среда и управление на фирмите на Балканите

Корпоративно управление

Управление на конфликти

Бизнес етика