Специалност

Бизнес-администрация и иновации в здравеопазването

Hospital is a human invention and as such can be reinvented at any time. Leland R. Kaiser PhD

Знания и компетенции

Форма на обучение:
дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 75

Продължителност на обучение:
3 семестъра (1,5 години).

Старт на програмата: 2021/2022

Програма

Учебното съдържание покрива теми, свързани със съвременните проблеми на здравеопазването, благосъстоянието на хората и общностите. Подготвя специалисти в областта на управлението и иновациите в системата на здравеопазването, изграждането на съвременни социални политики и практики в областта на общественото здраве, управление на здравни заведения и проекти в здравеопазването. Засегнати са темите за дигитализацията в сектора, дигиталните услуги за общността, достъпността на здравната грижа.

75 ECTS кредити

Задължителни дисциплини

Количествени методи в управлението

Управление на риска

Мениджмънт на човешките ресурси в здравеопазването

Публична администрация

Корпоративно управление

Управление на проекти и програми

Иновации в здравеопазването

Икономика на иновациите в здравеопазването

Магистърска теза

Избираеми дисциплини

Управленски контрол и договори в здравеопазването

Иновации в клиничните пътеки

Дигитални услуги в здравеопазването

Информационни технологии в здравеопазването

Факултативни дисциплини

Корпоративна социална отговорност

Бизнес етика