Специалност

Счетоводство и одитинг

Богатството е повече от бедността, но само по финансови причини. Уди Алън

Профил на обучението

Форма на обучение:
задочна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредита: 75

Продължителност на обучение:
2 семестъра (1 година) за завършили бакалавърска степен със специалност „Счетоводство и контрол“
3 семестъра (18 месеца) за завършили друга бакалавърска степен

Старт на програмата: октомври 2022 год.

Програма

Програмата е съвременен поглед в професионалната област на счетоводството и одита в съответствие със съвременните достижения на науката, изискванията на практиката, разпоредбите на националното законодателство и Международните счетоводни и одиторски стандарти, с подчертано изразен иновативен характер и прагматична насоченост. Тя се отличива със специализиран спектър от теоретични знания и практически компетенции, които ще ви позволят да разработвате, интерпретирате и прилагате адекватни счетоводни практики и политики.

75 ECTS кредита

Изучавани дисциплини

Анализ на финансовите отчети

Счетоводна политика

Осигурителни схеми

Консолидирани финансови отчети

Данъчно право

Международни одиторски стандарти

Професионална етика в счетоводството и одита

Магистърска теза

Отчитане на сделки с финансови инструменти

Вътрешен контрол

Управление на риска

Количествени методи в управлението

Корпоративна социална отговорност

Бизнес етика