Специалност

Туризъм и предприемачество

Мисля, че един от най-ценните ресурси, с които разполагаме, е свободното ни време. Стив Джобс

Знания и компетенции

Форма на обучение:
редовна, задочна и дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 250

Продължителност на обучение:
4 години (8 семестъра).

Старт на програмата: 2020/2021

Нова програма

Програмата е с практическа насоченост и има за цел да предостави необходимите знания за иновативни подходи при започване, управление и развитие на бизнес в сферата на туризма.

Ще придобиете знания и умения за планиране и прогнозиране, ефективно управление, маркетинг и използване на инструментите за финансиране на предприемаческата дейност.

Ще можете да реализате успешно знанията си в сферата на туризма, рекреацията и свободното време, култура, спорт и развлечения, туристическия маркетинг и комуникации.

Ще можете да избирате от множество професионални възможности, в чиято дейност и отговорности влизат планирането и териториалното управление на туризма, разработване на нови туристически дестинации и продукти, експертна дейност в областта на хотелиерството и ресторантьорството.

250 ECTS кредити

Заяви консултация

Туризъм и предприемачество

Ще научите тънкостите на ефективната комуникация, стратегическото мислене, как да развиете туристически продукт, как да управлявате проекти в сферата на туристическите услуги и какво е маркетинг на туристическия продукт.

Ще придобиете знания и умения за иновативни подходи за започване, управление и развитие на бизнес в сферата на туризма. Ще можете да планиране и прогнозирате, ефективно да управлявате и използвате инструментите за финансиране на предприемаческата дейност.

Ще анализирате развитието на международния туризъм и бизнес и ще взимате адекватни управленски решения както на фирмено, така и на различни нива в публичния и частния сектор.

За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да сте покрили изискванията по учебен план.

Задължителни дисциплини

Микроикономика

Въведение в туризма

Бизнес комуникации

Основи на управлението

Макроикономика

Предприемачество

Количествен анализ и бизнес решения

Английски език

Туристическо търсене

Нормативна уредба в туризма

Междукултурни различия и гостоприемство

Планиране и развитие на туризма

Психология

Дигитална трансформация на бизнеса

Туристическо предлагане

Финанси и счетоводство на туристическото предприятие

Дигитални бизнес модели в туризма

Правно регулиране на предприемаческата дейност

Търговски умения

Теренно проучване на туристическа дестинация

Разработване на концепция за туристически продукт

Управление на човешките ресурси

Втори чужд език

Бизнес планиране

Стандартизация и управление на качеството в туризма

Социално предприемачество и други

Избираеми дисциплини

Философия

Социология

Специализация

Мениджмънт на туроператорска и турагентска дейност

Специализация

Мениджмънт в хотелиерството

Специализация

Мениджмънт в ресторантьорството и други

Факултативни дисциплини

Риторика

Етика

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия