Специалност

Туризъм и предприемачество

Никога няма да преминеш океана, ако не събереш смелост да изгубиш брега от погледа си. Христофор Колумб

Знания и компетенции

Форма на обучение:
редовна, задочна и дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 250

Продължителност на обучение:
4 години (8 семестъра).

Старт на програмата: 2020/2021

Програма

В програмата ще ви даде необходимото съчетание от знания по икономически, правни, социални и поведенчески науки, необходими за стартиране, управление и развитие на бизнес в сферата на туризма.

Тя проследява всички етапи от процеса на създаване на туристическия продукт или услуга.

Ще научите как да развивате туристически продукт, как да управлявате проекти в сферата на туристическите услуги, как да финансирате дейността си и какви са спецификите на маркетинга на туристическия продукт.

Ще придобиете необходимите предприемачески умения и компетенции за планиране и прогнозиране, ефективно управление и комуникация в мултикултурна среда.

250 ECTS кредита

Изучавани дисциплини

Микроикономика

Въведение в туризма

Бизнес комуникации

Основи на управлението

Макроикономика

Предприемачество

Количествен анализ и бизнес решения

Английски език

Туристическо търсене

Нормативна уредба в туризма

Междукултурни различия и гостоприемство

Планиране и развитие на туризма

Психология

Дигитална трансформация на бизнеса

Туристическо предлагане

Финанси и счетоводство на туристическото предприятие

Дигитални бизнес модели в туризма

Правно регулиране на предприемаческата дейност

Търговски умения

Теренно проучване на туристическа дестинация

Разработване на концепция за туристически продукт

Управление на човешките ресурси

Втори чужд език

Бизнес планиране

Стандартизация и управление на качеството в туризма

Социално предприемачество

Философия

Социология

Специализация: Мениджмънт на туроператорска и турагентска дейност

Специализация: Мениджмънт в хотелиерството

Специализация: Мениджмънт в ресторантьорството

Риторика

Етика

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

и други.