Специалност

Туризъм и дигитални трансформации

Забавно е да правиш невъзможното. Уолт Дисни

Знания и компетенции

Форма на обучение:
редовна, задочна и дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 250

Продължителност на обучение:
4 години (8 семестъра).

Старт на програмата: 2020/2021

Нова програма

Програмата е в отговор на глобалната тенденция за навлизане на иновационни бизнес модели, основани на дигиталната трансформация в професионалния свят на туризма.

Съвременната технологична среда изисква иновативни подходи към информационните и комуникационни технологии в туристическата индустрия, респективно нови компетенции на човешкия капитал.

Фокусът в подготовката е върху дигиталната трансформация в областите на планиране, прогнозиране, организация и маркетинг на туристическата дейност в съчетание с необходимите базови икономически и управленски познания.

Ще намерите необходимото съчетание от икономически и социални науки в перспективата на туристическите услуги и развитието на туризма.

Ще придобиете необходимите предприемачески умения, общи управленски и аналитични компетенции, умения за управление и организация на времето, необходими за позиции на туристически сътрудници в местната власт или на национално ниво, мениджъри на центрове за културно и природно наследство, международни авиолинии, летища, хотели и собственици на успешен туристически бизнес.

250 ECTS кредити

Заяви консултация

Туризъм и дигитални трансформации

Целта на програмата е да придобиете базова теоретична и практическа подготовка в областта на туризма, икономиката, управлението, правото и други; да анализирате развитието на международния туризъм и бизнес и да взимате адекватни управленски решения, както на фирмено, така и на различни нива в публичния и частния сектор.

Да извършвате маркетингови проучвания на вътрешния и международния туристически пазар и да използвате резултатите за проектиране и разработване на качествен туристически продукт – фирмен и дестинационен. Да прилагате съвременни информационни и комуникационни технологии в оперативната и управленска дейност.

Да прилагате законово-нормативната уредба в туризма в България и ЕС. Програмата доразвива чуждоезиковата подготовка, дигиталните умения, генерирането и оценката на иновативни бизнес идеи, ефективната бизнес комуникация.

За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да сте покрили изискванията по учебен план.

Задължителни дисциплини

Микроикономика

Основи на управлението

Въведение в туризма

Бизнес комуникации

Макроикономика

Цифрова икономика

Количествен анализ и бизнес решения

Основи на правото

Английски език

Дигитален маркетинг в туризма

Социално - икономическа статистика

Туристическо търсене

Нормативна уредба в туризма

Междукултурни различия и гостоприемство

Планиране и развитие на туризма

Психология

Влияния на туризма

Туристическо предлагане

Финанси и счетоводство на туристическото предприятие

Дигитални бизнес модели в туризма

Цифрова организация в туризма

Търговски умения

Теренно проучване на туристическа дестинация

Разработване на концепция за туристически продукт

Управление на човешки ресурси

Втори чужд език

Бизнес планиране

Стандартизация и управление на качеството в туризма

Управленски умения и други

Избираеми дисциплини

Философия

Социология

Специализация: Мениджмънт на туроператорска и турагентска дейност

Специализация: Мениджмънт в хотелиерството

Специализация: Мениджмънт в ресторантьорството и други

Факултативни дисциплини

Риторика

Етика

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия