Специалност

Международен бизнес

Бъди промяната, която искаш да видиш в света. Махатма Ганди

Знания и компетенции

Форма на обучение:
редовна, задочна и дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 250

Продължителност на обучение:
4 години (8 семестъра).

Програма

Изучаването на съвременната международна икономика и бизнес е фокусът на програмата.

В нея ще се разглеждат и интерпретират въпросите, свързани със състоянието и механизмите за развитие на международната бизнес среда, както и регулиращата ги правна рамка.

Ще се запознаете с дигиталната трансформация на икономическите процеси, с необходимостта от прилагането на иновативни подходи за позициониране и опериране на международните пазари, съчетани с базови икономически и управленски познания.

Програмата дава широки познания за цифровите технологии, които могат да бъдат използвани за добавяне на стойност за бизнеса и за да подпомагане на глобализирания иновационен процес.

250 ECTS кредити

Заяви консултация

Международен бизнес

Ще научите как работят глобалните пазари и икономики и как компаниите работят на чужди пазари.

Ще научите как технологиите могат да бъдат използвани за добавяне на стойност за бизнеса и да използвате нови и нетрадиционни източници на креативност и опит.

По време на обучението си ще развиете управленски навици и компетенции,критично мислене, умения за управление на проекти и иновации, работа в екип и работа в между културна среда.

Дигиталните умения, комуникативните и презентационните умения, солидната чуждоезикова подготовка ще ви дадат здрава основа за международни бизнеспроекти.

Ще придобиете практически компетенции, относно икономическите, културните, етичните и социалните въпроси, свързани с международния бизнес.

За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да сте покрили изискванията по учебен план.

Задължителни дисциплини

Основи на управлението

Микроикономика

Макроикономика

Бизнес математика

Бизнес комуникации

Английски език

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Управление на човешки ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Цифрова икономика

Търговско право

Иновации и нови технологии

Международна икономика

Принципи на международния маркетинг

Глобализация, аутсорсинг и виртуални организации

Втори чужд език

Отчитане на ВТС

Международен бизнес

Дигитални бизнес системи

Международни отношения

Международно търговско право

Международни финанси

Международни бизнес стратегии

Глобални вериги на доставките

Международни бизнес анализи и други

Избираеми дисциплини

Философия

Социология

Организационно поведение

Връзки с обществеността

Управление на международни проекти

Организирани пазари

Търговска политика на ЕС

Международна инвестиционна политика

Бизнес преговори

Международни маркетингови комуникации и други

Факултативни дисциплини

Корпоративна идентичност и имидж

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия