Специалност

Международен бизнес

Променяй света, но запази себе си. Анонимен

Знания и компетенции

Форма на обучение:
редовна, задочна и дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 250

Продължителност на обучение:
4 години (8 семестъра).

Програма

Програмата представя цялата сложност на международните отношения като съвкупност от икономически, правни, политически и дипломатически връзки между държавите и как компаниите се адаптират към възможностите и потенциалните рискове на глобализацията.

Познания за технологиите, които дават добавена на стойност на бизнеса в международен контекст, както и спецификите на междукултурния бизнес.

Ще научите иновативни подходи за позициониране и опериране на компаниите на международните пазари и регулиращата ги правна рамка.

Ще развиете управленски навици и компетенции, критично мислене, умения за управление на проекти и иновации, работа в екип и работа в междукултурна среда.

250 ECTS кредита

Изучавани

Основи на управлението

Микроикономика

Макроикономика

Бизнес математика

Английски език

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Управление на човешки ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Цифрова икономика

Търговско право

Иновации и нови технологии

Международна икономика

Принципи на международния маркетинг

Глобализация, аутсорсинг и виртуални организации

Втори чужд език

Отчитане на външнотърговски сделки

Международен бизнес

Дигитални бизнес системи

Международни отношения

Международно търговско право

Международни финанси

Международни бизнес стратегии

Глобални вериги на доставките

Международни бизнес анализи

Философия

Социология

Връзки с обществеността

Управление на международни проекти

Организирани пазари

Търговска политика на ЕС

Международна инвестиционна политика

Бизнес преговори

Международни маркетингови комуникации

Корпоративна идентичност и имидж

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

и други.