Специалност

Финанси и счетоводство

В крайна сметка пазарната икономика не се движи от парите, движи се от хората. Пол Кругман

Знания и компетенции

Форма на обучение:
редовна и задочна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 250

Продължителност на обучение:
4 години (8 семестъра).

Старт на програмата: 2020/2021

Програма

Днес под термина „финанси” най-общо разбираме парите и тяхното управление. В наши дни финансите и счетоводството са се развили като едни от най-динамичните науки.

Програмата „Финанси и счетоводство“ е широкообхватна мениджърска програма с фокус върху управленските, финансовите и иновационните аспекти на бизнеса.

Необходимостта от добър ръководител с отлична финансова и счетоводна култура вече е осъзната и призната във всички сфери на обществения живот – бизнес, политика, изкуство.

Ще ви даде възможността да се реализирате успешно във всяка една компания като счетоводител, финансов съветник, данъчен консултант, мениджър, финансов директор, одитор, собственик на успешен бизнес.

250 ECTS кредити

Заяви консултация

Финанси и счетоводство

Реални работни казуси и преподаване с примери ще ви помогнат да се потопите в практиката на финансите и счетоводството. Програмата дава най-необходимите теоретични и практически знания в сферата на финансовото и управленското счетоводство, банковото и бюджетното счетоводство, данъчното облагане и одита, в т.ч. международните стандарти за финансови отчети, международните одиторски стандарти и европейските директиви в областта на финансите и счетоводството.

Сред професиите и длъжностите, които завършилите могат да заемат, се отличават: оперативен счетоводител, главен счетоводител, одитор, ръководител/експерт във финансово-счетоводни отдели на структури от публичния сектор, корпоративен финансов мениджър, брокер, инвестиционен банкер, финансов аналитик, кредитен инспектор, експерт в министерства, ведомства, областни и общински администрации, финансов консултант, вътрешен одитор в публичния сектор, собственик на собствен бизнес.

За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да сте покрили изискванията по учебен план.

Задължителни дисциплини

Основи на управлението

Микроикономика

Макроикономика

Математика

Бизнес комуникации

Английски език

Основи на правото

Управление на човешки ресурси

Статистика

Теория на счетоводството

Бизнес анализ

Цифрова икономика

Търговско право

Финансово счетоводство

Основи на финансовото управление на предприятието

Финанси на фирмата

Управленско счетоводство

Трудово и осигурително право

Публични финанси и данъчен мениджмънт

Банково счетоводство

Бюджетно счетоводство

Счетоводни стандарти

Информационни системи и технологии в счетоводството

Финансов контрол

Независим финансов одит

Дигитални финанси и други

Избираеми дисциплини

Философия

Стопанска история

Отчитане на външнотърговските сделки

Счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел

Счетоводство на осигурителните предприятия

Счетоводство на застрахователните предприятия

Управление на иновациите

Финансови технологии и дигитално банкиране и други

Факултативни дисциплини

Корпоративна идентичност и имидж

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия