Специалност

Бизнес-администрация и управление на проекти

Не е достатъчно да имаш визия за това което искаш. Визия без реализация е просто халюцинация. Томас Едисон

Знания и компетенции

Форма на обучение:
редовна, задочна и дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 250

Продължителност на обучение:
4 години (8 семестъра).

Старт на програмата: 2020/2021

Нова програма

Бизнесадминистрацията засяга всички области на организирането и ръководенето на процеси и екипи, планирането и контролирането на задачи и проекти.

Бизнес проектът по своята същност е нещо новаторско, което предизвиква въображението, но изисква и систематизирани широки бизнес познания.

Бакалавърската програма „Бизнесадминистрация и управление на проекти“ ви дава широко разбиране за работата на компаниите по проекти и различните видове проекти в контекста на общността.

Тази специалност предоставя възможност за огромен избор от мениджърски роли във всички сфери на бизнеса. Завършилите специалността могат да се реализират като ръководители на различни управленски нива във фирменото управление - оперативен мениджър, регионален мениджър, мениджър проекти, експерти, консултанти и специалисти по управление на проекти и организационно развитие.

250 ECTS кредити

Заяви консултация

Ба и управление на проекти

Програмата дава задълбочена теоретична подготовка в областите на администрацията, управлението, правото, финансите, анализа и основни познания в областта на съвременния бизнес и процесите от жизнения цикъл за управление на проекти.

Управлението на проекти е свързано с разработването на идеи, следенето на график и финанси, управление на промяната, сътрудничество.

Ще научите колко различни проекти могат да съществуват и ще се запознаете с конкретни инструменти за управление и планиране.

Ще се занимавате с различните фази на проекта - от разработването и стартирането до завършването и оценката - и ще научавате какви предизвикателства и рискове се крият във всяка фаза.

За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да сте покрили изискванията по учебен план.

Задължителни дисциплини

Основи на управлението

Микроикономика

Макроикономика

Бизнес математика

Бизнес комуникации

Английски език

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Управление на човешки ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Управление на проекти

Планиране и контрол на проекти

Търговско право

Рискове при проекти

Качество при проекти

Проектни ресурси

Управленско счетоводство

Международен бизнес

Стратегическо управление

Интегрирано управление на проекти

Управление на обхвата при проекти

Данъци и данъчна администрация

Логистика

Право на интелектуална собственост и други

Избираеми дисциплини

Философия

Социология

Управление на времето при проекти

Проекти и фирмена стратегия

Финансово управление на проекти

Управление на договорите при проекти

Промени при проекти

Организация при проекти

Личностни и социални компетенции при проекти и други

Факултативни дисциплини

Управление на конфликти

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия