Специалност

Бизнес-администрация и управление на проекти

Не е достатъчно само знанието, но и умението то да се прилага. Аристотел

Знания и компетенции

Форма на обучение:
редовна, задочна и дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 250

Продължителност на обучение:
4 години (8 семестъра).

Старт на програмата: 2020/2021

Програма

Програмата дава задълбочена теоретична подготовка в областите на администрацията, управлението, правото и финансите в контекста на съвременния бизнес и процесите от жизнения цикъл на проектите.

Изградена е върху системния подход за разбиране и управление на проекти и поставя акцент върху разработването на идеи и управлението на промяната.

Ще получите знания и умения за различните видове проекти и конкретните инструменти за управление и планиране, както и принципите за управление чрез проекти.

Ще развиете практически знания и умения за вземане на управленски решения, за ефективно управление на ресурсите и организацията и ефективна работа в екип.

250 ECTS кредита

Изучавани дисциплини

Основи на управлението

Микроикономика

Макроикономика

Бизнес математика

Бизнес комуникации

Английски език

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Управление на човешки ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Управление на проекти

Планиране и контрол на проекти

Търговско право

Рискове при проекти

Качество при проекти

Проектни ресурси

Управленско счетоводство

Международен бизнес

Стратегическо управление

Интегрирано управление на проекти

Управление на обхвата при проекти

Данъци и данъчна администрация

Логистика

Право на интелектуална собственост и други

Философия

Социология

Управление на времето при проекти

Проекти и фирмена стратегия

Финансово управление на проекти

Управление на договорите при проекти

Промени при проекти

Организация при проекти

Личностни и социални компетенции при проекти и други

Управление на конфликти

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия

и други.