Специалност

Бизнес-администрация и информационни системи

Умните хора решават проблеми, гениалните ги предвиждат. Алберт Айнщайн

Знания и компетенции

Форма на обучение:
редовна, задочна и дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 250

Продължителност на обучение:
4 години (8 семестъра).

Старт на програмата: 2020/2021

Нова програма

Бизнесадминистрацията дава широко поле за изява на мотивирани и организирани млади лидери. Тя е свързана с управлението на процеси и хора, информационните технологии, лидерската динамика, бизнес етиката и международните отношения.

Програмата „Бизнесадминистрация и информационни системи“ ще ви даде широко разбиране за възможностите и предизвикателствата на компаниите в условията на цифрова икономика, защото дигитализацията изисква компаниите да променят не само своите ИТ системи, но и останалата част от организацията.

Тази специалност предоставя възможност за огромен избор от мениджърски роли във всички сфери на бизнеса, включително във високотехнологични компании. Завършилите специалността могат да се реализират като ръководители на различни управленски нива във фирменото управление - оперативен мениджър, мениджър проекти, експерти, консултанти и специалисти по управление, иновации и организационно развитие.

250 ECTS кредити

Заяви консултация

Ба и информационни системи

Програмата е съвкупност от дисциплини в областта на администрацията, управлението и информационните системи.

Ще научите как да създадете, организирате и управлявате бизнес.

Ще получите ясна представа за това как компаниите финансират дейността си и как да оцените инвестициите при интегриране на нова ИТ система.

Ще научите как корпоративните финанси се влияят от социалните условия и защо човешкият фактор е от решаващо значение.

Ще разгледате и анализирате тенденциите, целта и обхвата на информационните системи.

Ще работите върху проектирането, разработването, тестването и поддържането им според нуждите и изискванията на потребителя.

За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да сте покрили изискванията по учебен план.

Задължителни дисциплини

Основи на управлението

Микроикономика

Макроикономика

Бизнес математика

Бизнес комуникации

Английски език

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Управление на човешки ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Цифрова икономика

Дигитална стратегия

Търговско право

Иновации и нови технологии

Дигитален маркетинг

Управление на ИТ проекти

Управленско счетоводство

Международен бизнес

Стратегическо управление

Моделиране и анализ на решения

Разпределитени системи

Данъци и данъчна администрация

Логистика

Право на интелектуална собственост и други

Избираеми дисциплини

Социология

Философия

Организационно поведение

Връзки с обществеността

Цифрова организация

Дигитални бизнес системи

Управление на информацията в организацията

Разработване на информационни системи

Управление на ИТ промените

Дигитални бизнез модели и други

Факултативни дисциплини

Управление на конфликти

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия