Специалност

Бизнес-администрация и дигитален мениджмънт

Интернет се превърна в градския площад на глобалното село на бъдещето. Бил Гейтс

Знания и компетенции

Форма на обучение:
редовна, задочна и дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 250

Продължителност на обучение:
4 години (8 семестъра).

Старт на програмата: 2020/2021

Нова програма

Бизнесадминистрацията е модерно направление в човешката дейност и търсена управленска професия.

Целта на съвременната бизнесадминистрация е създаването и развитието на успешна вътрешна бизнес среда в условията на цифровата икономика.

Обучението в програмата дава възможности и е предизвикателство за онези, които възприемат дигитализацията като същностна среда за функциониране и управление на бизнеса.

Завършилите специалността ще могат да работят на ръководни позиции на различни управленски нива като оперативен мениджър, регионален мениджър, мениджър проекти, експерти, консултанти и специалисти по управление и организационно развитие.

250 ECTS кредити

Заяви консултация

Ба и дигитален мениджмънт

Обучението в тази специалност подготвя специалисти с широкопрофилни знания и управленски компетенции.

В тази програма ще научите как компаниите постигат целите си и как дигиталната среда променя бизнес структурите и ги прави по-гъвкави и динамични.

Фокусът е към технологията като такава и върху конкретни ИТ системи и решения, върху взаимодействието и връзките между технология, бизнес и общество.

Учебният план включва теоретична и практическа подготовка в областта на икономиката, цифровите технологии и социологическите, правни и организационни науки.

Ще научите как да събирате и анализирате данни, за да достигнете до стратегически бизнес решения.

Ще развиете ръководни умения, умения за управление на времето и за решаване на проблеми.

Ще изучавате задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, с цел да формирате солидна експертна подготовка в избраната област.

За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да сте покрили изискванията по учебен план.

Задължителни дисциплини

Основи на управлението

Микроикономика

Макроикономика

Бизнес математика

Бизнес комуникации

Английски език

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Управление на човешки ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Цифрова икономика

Дигитални технологии и бизнес

Търговско право

Регулиране и управление на дигиталния бизнес

Дигитален маркетинг

Управление на проекти

Управленско счетоводство

Международен бизнес

Стратегическо управление

Количествени методи за анализ на данни

Виртуални организации, аутсорсинг и глобализация

Данъци и данъчна администрация

Логистика

Право на интелектуална собственост и други

Избираеми дисциплини

Философия

Социология

Знание, лидерство и промяна

Междукултурно лидерство и екипи

Цифрова организация

Дигитални бизнес системи

Управление на информацията в организацията

Дигитални бизнес модели

Технология и социални трансформации

Изследователски методи и други

Факултативни дисциплини

Управление на конфликти

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия