Специалност

Бизнес-администрация и приложна психология

Никога не можеш да направиш добра сделка с лош човек. Уорън Бъфет

Знания и компетенции

Форма на обучение:
редовна, задочна и дистанционна.

Език на преподаване: български.

ECTS кредити: 250

Продължителност на обучение:
4 години (8 семестъра).

Старт на програмата: 2020/2021

Нова програма

Бизнесадминистрацията е туптящото сърце на всяка организация.

Тя е добре смазания механизъм, без който не би могла да съществува нито една успешна бизнес структура.

В програмата „Бизнесадминистрация и приложна психология“ се изучават принципи и методи за управлението на служителите, ресурсите и процесите по най-ефективния начин.

Тази специалност предоставя възможност за огромен избор от мениджърски роли във всички сфери на бизнеса.

Завършилите специалността могат да работят като ръководители на различни управленски нива във фирменото управление - оперативен мениджър, регионален мениджър, мениджър човешки ресурси, експерти, консултанти и специалисти по управление и организационно развитие.

250 ECTS кредити

Заяви консултация

БА и приложна психология

Чрез комбинацията от управленски и психологически дисциплини вие ще научите как да организирате и управлявате частни и публични бизнес структури, да погледнете под повърхността и да разберете кое мотивира и въздейства на хората.

Ще притежавате солидна теоретична и практическа интердисциплинарна подготовка в редица области – икономика, управление, психология, право, финанси, планиране, анализ и други.

Ще придобиете познание за психологическите механизми в потребителското поведение, за управлението на човешките ресурси, ще придобиете умения за анализиране и отчитане на модели на поведение. Ще можете да развивате междуличностните процеси, които да подкрепят стратегията на фирмата.

Ще се формирате като специалист с високо развито чувство за дисциплина и отговорност, дълбоко разбиране за лидерство, бизнес етика и професионализъм.

За да получите степен БАКАЛАВЪР по избраната специалност трябва да сте покрили изискванията по учебен план.

Задължителни дисциплини

Основи на управлението

Микроикономика

Макроикономика

Бизнес математика

Бизнес комуникации

Английски език

Основи на правото

Информатика

Маркетинг

Управление на човешки ресурси

Финанси

Счетоводство

Бизнес статистика

Социална психология

Когнитивна психология

Търговско право

Количествени методи

Качествени методи

Управление на проекти

Управленско счетоводство

Международен бизнес

Стратегическо управление

Икономическа психология

Трудова и организационна психология

Данъци и данъчна администрация

Логистика

Право на интелектуална собственост и други

Избираеми дисциплини

Епистемология

Психология на личността

Организационно поведение

Връзки с обществеността

Цифрова организация

Дигитални бизнес системи

Психологически тестове

Психология на влиянието и вземането на решения

Междукултурно лидерство и екипи

Психология на общуването и други

Факултативни дисциплини

Управление на конфликти

Управление на стреса

Социална отговорност на корпорациите

Език и култура

Бизнес среда и управление на фирмите в Азия